Godsdiensten – stromingen – religies

2  Anti-godsdiensten

a) Satan
b) Satanisme
c) Verwijzingen in de video

a) Satan

https://nl.wikipedia.org/wiki/Satan

Satan (Hebreeuws: שָׂטָן śāṭān, “tegenstander”) is binnen het christendom de naam van de duivel, omdat in het Nieuwe Testament de duivel Satan wordt genoemd.  Hij wordt vaak gezien als een gevallen engel of de gevallen aartsengel Lucifer, die door God uit de hemel werd geworpen toen hij tegen God in opstand kwam.  Satan is de leider van rebellerende gevallen engelen, die onder zijn aanvoering God verlaten hebben, en wordt gezien als de verpersoonlijking van het kwaad.”

Kopje: Hebreeuwse Bijbel – Vormen van de aanduiding
“De aanduiding satan komt in de Hebreeuwse Bijbel 27 keer voor (Numeri 22:22,32; 1 Samuel 29:4; 2 Samuel 19:23; 1 Koningen 5:18; 11:14,23,25; Zacharia 3:1,2; Psalm 109:6; Job 1:6,7,8,9,12; 2:1,2; 1 Kronieken 21:1 (in sommige verzen twee keer)).”

Kopje: Hebreeuwse Bijbel – Satan in de hemel
“In de Hebreeuwse Bijbel komt (de) Satan als gepersonifieerd hemels wezen op vier plaatsen voor (Job 1:6-12; 2:1-17; Zacharia 3:1-7; 1 Kronieken 21:1; Numeri 22:22,32).”

Kopje: Hebreeuwse Bijbel – Zacharia 3:1-7
“De Satan belichaamde in het visioen een tegenstander van JHWH [God], hij personifieerde een chaotische tegenmacht tegen Gods plan.”

Kopje: Nieuwe Testament
“In het (Griekse) Nieuwe Testament komt ook de aanduiding σατανᾱς satanas, “Satan” voor en wel 36 keer in 33 verzen. διάβολος diabolos, “Duivel” komt 37 keer voor, in 35 verzen.”

“Satan werd beschreven als misleidend, een “engel van het licht” (1 Korintiërs 7:5; 2 Korintiërs 11:14; 1 Timoteüs 5:15).  Hij was de koning van de demonen (Matteüs 12:26), kon mensen geboeid houden (Lucas 13:16) en Judas tot zijn verraad verleiden (Lucas 22:3).  In de eindtijd wordt de Satan voorgesteld als een slang of draak en losgelaten om zijn vernietigingswerk ter hand te nemen (Openbaring 20:2,7).”

Kopje: Zondeval
“Hoe verschillend het concept Satan ook is in het Nieuwe Testament, voor de meerderheid van de auteurs was de zondeval uit Genesis 3 een belangrijk aangrijpingspunt.  Hoewel in de Pentateuch Satan niet wordt genoemd, was het voor de auteurs van het Nieuwe Testament vanzelfsprekend dat de slang in het paradijs (Genesis 3:1-15) de belichaming van een satanische macht betreft (Openbaring 12:9; 20:2; 2 Korintiërs 11:3,14), die de eerste mens (Adam) van God afkeerde en daarmee de zonde de wereld in bracht.”

b) Satanisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisme

“Bekende Nederlandstalige websites met betrekking tot het modern satanisme zijn die van de GMA (Grotto Magistratis Amsterdam), Wolfshart, en Des Duivels.  Deze sites worden beheerd door leden van de Chrurch of Satan, …
De eerste bekende satanische vereniging werd opgericht door Philip, Duke of Wharton, in het Londen van 1719, onder de naam Helfire Club. …
Sir Herbert Sloane richtte in 1948 onder de naam OurLady of Endor Coven, ook bekend als de Ophite Cultus Satanis, een luciferiaanse groep op, die een variant op de ideeën van de gnostische ophieten aanhing, en het Serpent(*) uit de Tuin van Eden vereerde als de redder en de verlosser van de mensheid.”
(*) De slang, zie bijbelboek Genesis Hfst 3.

“Andere vaakgebruikte benamingen voor traditioneel satanisme zijn: duivelarij, duivelaanbidding, luciferianisme en theïstisch satanisme.”

Kopje: Church of Satan
“De Church of Satan is een grote internationale organisatie die vrijwel geen informatie vrijgeeft over haar aantal leden.  Deze kerk geldt echter wel als de grootste en belangrijkste satanistische organisatie in de moderne wereld.”

Kopje: ‘Satan’ versus ‘de satan’
“De al langer bestaande Bijbelvertalingen hebben het over ‘de satan’ met een lidwoord en een kleine letter, de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 heeft het over Satan met een hoofdletter.  In het laatste geval wordt Satan dus als een naam beschouwd. …  Satan met een hoofdletter heeft betrekking op de mythologische figuur Satan. … Satan wordt vaak ook op deze twee wijzen uitgelegd: als een symbool of metafoor (modern satanisme) of als soort van godheid (traditioneel satanisme).  Het eerste is een vorm van rationeel-egoïsme, terwijl de tweede vorm een religieuze beweging is.”

Kopje: The Satanic Temple
“The Satanic Temple is een in 2012 opgerichte organisatie die valt onder het nontheïstische satanisme.  Ze staan bekend om hun activisme teneinde het behouden van een seculiere maatschappij.  Satan is hierbij louter een symbool dat staat voor de eeuwige rebel tegen een arbitraire autoriteit en voor een persoonlijke soevereiniteit.  De 7 stellingen die de kern van de filosofie staan voor een rationeel, humanistisch wereldbeeld.”

C) Verwijzingen in de video

Duivelse krachten versus Jezus’ kracht + Boze geesten (h)erkennen Jezus als zoon van God

Lucas 4:41:  “Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat hij de Messias was.” (Jezus wilde zich op dat moment nog niet als Messias openbaren, vandaar die opdracht om te zwijgen.)
Marcus 3:11:  “Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’”
Marcus 5:7:  “en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’”  (Je kan het verhaal helemaal lezen in Marcus 5:1-20.)

Beeld van de 2 bomen

Hernomen beeld uit de serie Wie is God: https://www.wie-is-god.marckant.be/
https://www.wie-is-god.marckant.be/Heilige/    Fragment met uitleg in de video: 8:25 – 11:15